Haram ve Müstehab olan Oruç günleri

Oruç tutmanın Müstehab olduğu günler Şaban Orucu: Enes (r.a.) anlatıyor: „Resulullah (s.a.v.)'e 'Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir ?' diye sorulmuştu; şu cevabı verdi: „Ramazanı ta'zim için Şaban!" Tekrar soruldu: 'Hangi sadaka efdaldir?' „Ramazan'da verilen!" cevabını verdi." (Tirmizi) Aişe (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) (bazen) oruca öyle devam ederdi ki, '(bu ay) hiç yemeyecek' derdik. Bazen de öyle devamlı yerdi ki, '(bu ay) hiç tutmayacak' derdik. Ben, onun Ramazan dışında bir ayı tam olarak tuttuğunu görmedim. Herhangi bir aydan Şaban ayında tuttuğundan daha fazla tuttuğunu da görmedim."

(Buharî, Müslim, Ebu Dâvud)
Ümmü Seleme (r.a.) anlatıyor: „Ben Resulullah (s.a.v.)'ın Şaban ve Ramazan dışında iki ayı peş peşe tam olarak oruçla geçirdiğini görmedim." (Tirmizi, Ebu Dâvud, Nesâî) Usâme (r.a.) anlatıyor: ,Ey Allah'ın Rasûlul dedim. Şaban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?) diye sordum. Şu cevabı verdi: „Bu, Receb'le Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki o, amellerin Rabbu'l-âlemin'e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum." ( Nesâi )
 
Aşûre Orucu:
„Aşûre orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını Allah'tan umarım.
(Timizi)
Hz. Aişe (r.a.h.) anlatıyor: „Ramazan (farz olmaz)dan önce Aşûre orucu tutuluyordu.
Ramazan'ın farziyeti indikten sonra onu dileyen tuttu, dileyen de tutmadı." (Buharî,
Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizi, Muvatta)
Ibn Abbas (r.a.) anlatıyor: ,Resulullah (s.a.v.) Medine'ye gelince, yahudileri Aşûre
günü oruç tutar gördü. Onlara: „Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?" diye sordu.
„Bu, sâlih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail'i düşmanlarından kurtardı.
(Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu!" dediler. Resulullah (s.a.v.): „Ben Musa'ya
sizden daha layığım (yakınım)!" buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da
tutmalarını emretti." (Buhari, Enbiya 22, Müslim, Ebu Dâvud)
Hüneyde İbn Hâlid, hanımından, o da Resulullah (s.a.v.)'ın zevcelerinden birinden
anlatıyor: ,Resulullah Zilhicce'den dokuz günle Aşûre günü oruç tutardı. Bir de her
aydan üç gün, ayın ilk Pazartesi ile Perşembe günü oruç tutardı." (Ebu Dâvud,
Nesâi) 
„Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur.
Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizi,
Nesâi)
Receb ayında oruç:
Ibn Abbas (r.a.) şöyle dedi: „Resulullah (s.a.v.) Receb ayında bazı yıllarda öyle oruç
tutardı ki biz, '(galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)' derdik. (Bazı
yıllarda da öyle) yerdi ki biz, '(galiba) hiç tutmayacak' derdik." (Buhari, Müslim)
Şevval ayında oruç:
„Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl
orucu tutmuş olur." (Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
Arefe günü oruç:
„Arefe (Kurban Bayramı arefesi) günü tutulan orucun, geçmiş yılın ve gelecek yılın
günahlarına keffâret olacağına Allah'tan ümit ediyorum."(Tirmizi, Ibn Mâce, Müslim)
Pazartesi ve Perşembe günü oruç:
Resulullah (s.a.v.)'a Pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle
buyurdu: „0 gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (bana ilk vahiy geldiği)
gündür." (Müslim)
Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor ,Resulullah (s.a.v.) Pazartesi ve Perşembe günlerinde oruç(la
sevap) arardı." (Tirmizi, Nesai, Ibn Mâce)
Ameller Allah Teala'ya Pazartesi ve Perşembe günleri arzedilir. Ben, amelimin
oruçlu olduğum halde arzedilmesini severim." (Timizi)
Ayda üç gün oruç:
Abdullah Ibn Katâde ibn Milhân el-Kaysi, babasından anlatıyor: Resulullah (s.a.v.),
bize eyyâm-ı bizde yani, (hicri) ayın on üç, on dört ve on beşinci günlerinde oruç
tutmamızı emrederdi ve „bunlar yıl orucu vaziyetindedir derdi." (Ebu Dâvud, Nesai)
„Kim her ayda üç gün oruç tutarsa işte bu, yıl orucu olur. Allah Teâlâ bu hususu
te'yiden Kitabı'nda şu âyeti indirdi: ,Kim bir hayır işlerse o kendisinden on misliyle
kabul edilir" ( En'âm, 160).
Bir gün, on gün yerinedir." (Tirmizi, Nesâi)
Kışta tutulan oruç:
Zahmetsiz ganimet, kışta tutulan oruçtur." ( Tirmizi ) 
ORUÇ TUTMANIN HARAM OLDUĞU GÜNLER
Ramazan ve Kurban bayramlarının günlerinde oruç tutmak haramdır:
Ebu Hureyre (r.a.) şöyle rivayet etmektedir: „Hz. Peygamber, iki gün oruç tutmaklan
nehyetti; Kurban bayramı günü ile Ramazan bayramı günü." (Müslim)
Teşrik günlerinde oruç tutmak haramdır:
Teşrik günleri Kurban bayramını takip eden üç gündür. Bu günlerde oruç tutmanın
haram olduğunun delili, Ka'b bin Malik'in rivayet ettiği şu hadistir. „Hz, Peygamber,
teşrik günlerinde benimle Evs bin Hadesan'ı göndererek şöyle ilan etmemizi
emretti: Şu muhakkak ki cennete mü'min olandan başkası giremez. Mina'da
geçirilen teşrik günleri, yemek ve içmek günleridir." (Müslim)
Amr Ibn' ul-As şöyle rivayet etmektedir: „Hz. Peygamber, teşrik günlerinde
yememizi emreder, bu günlerde oruç tutmamızı nehyederdi." (Ebu Dâvud)
Şek gününde oruç tutmak:
Bu gün Şaban ayının otuzuncu günüdür. Ancak bu gün hakkında Şaban ayının son
günü mü, yoksa Ramazan’ın ilk günü mü diye şüphe edildiğinde ve Hilal
görülmediğinde bu günde oruç tutmak haram olur. Bu durumda o günü Şaban
ayından kabul etmek gerekir, Bu günde oruç tutmanın haram olduğunun delili, Sila
(bin Münzer)den rivayet edilen şu rivayettir: „Şek edilen günde Ammar'ın yanında
bulunuyorduk. (Pişmiş) bir koyun getirildi. Cemaatten bazısı sofradan uzaklaştılar.
Ammar şöyle dedi: Kim bu günü oruçlu geçirirse Ebu'l-Kasım'a âsi olmuş
olur." (Ebu Dâvud)
Şaban ayının ikinci yarısında oruç tutmak:
Şaban ayının ikinci yarısında oruç tutmanın haram olduğunun delili, Hz.
Peygamber'in şu sözüdür: „Şaban'ın yarısı olunca (nafile) oruç tutmayın." (Ebu
Davud),
Şaban ayının ikinci yarısı olduğunda Ramazan gelinceye kadar oruç yoktur." (Ibn
Mâce)
Ancak oruçlu kişi özellikle değil de adeti gereği bu günlerde oruç tutarsa; yani bu
günler onun adetine tevafuk ederse, şek gününde de, Şaban'ın ikinci yarısında da
oruç tutmak haram olmaz. Mesela bir kimse bütün sene oruç tutuyorsa, bu
günlerde de tutmasında herhangi bir mahzur yoktur. Hz. Peygamber şöyle
buyurmuştur: ,,Bir gün veya iki gün önceden oruç tutmak suretiyle sakın
Ramazan'ın önüne geçmeyin. Bir kimsenin adet edindiği bir orucu tutması
müstesnadır. Böyle kişi âdet edindiği o orucunu varsın tutsun.” ( Buhari)
Kaynak : https://www.hakkhaber.com/d/51241/haram-ve-mustehab-olan-oruc-gunleri-
Okumaya devam edin