Gayemiz

Gayemiz, insanı Yaratan‘ına kul yapmaktır. Yani kula kul olmaktan kurtarıp, insanca yaşamasını sağlamaktır. Dünyada rahat, ahirette mutlu olmasına çalışmaktır. Allah‘ın rızasına ve cennetine ulaşmasına vesile olmaktır. Kur‘ân şöyle der: „Ben cinleri de insanları da (başka bir iş için değil) ancak kendime kul olmaları için yarattım.“ (Zariyat Sûresi, 56)

24-08-2015

Gayemiz:

Gayemiz, insanı Yaratan'ına kul yapmaktır. Yani kula kul olmaktan kurtarıp, insanca yaşamasını sağlamaktır. Dünyada rahat, ahirette mutlu olmasına çalışmaktır. Allah'ın rızasına ve cennetine ulaşmasına vesile olmaktır. Kur'ân şöyle der:

„Ben cinleri de insanları da (başka bir iş için değil) ancak kendime kul olmaları için yarattım.“(Zariyat Sûresi, 56)

 

Yol:

 

Gayeye gidiş yolu dindir; dinden başka bir yol yoktur. Kur'ân şöyle der:

„İşte, benim doğru yolum bu! Ona uyun! Başka yollara uymayın ki, sizi O'nun yolundan ayırmasın! (Azabından) korunmak için, Allah size böyle tavsiye etti.“(En’am Sûresi, 153)

 

Dinin târifi:

 

„Din; Allah tarafından vazedilen öyle bir kanundur ki, samimi bir kalple bağlanıldığı takdirde AIlah?ın rızasına ve cennetine götürür.“ (Mir’at'ul-Usûl, 7)

 

Dinin tarihi:

 

Din; ilk insan, ilk müslüman ve ilk Peygamber Hazreti Adem'le başlamış, bütün peygamberler tarafından tebliğ edilegelmiş ve son Peygamber Hz. Muhammed'le son ve mükemmel şeklini almıştır. Yani dinin tarihi insanlığın tarihiyle başlamıştır ve İslâm'dır. Kur'ân şöyle der:

„Allah indinde makbul ve muteber olan din ancak İslâm'dır.“ (ÂI-i İmran Sûresi, 19)

„Kim İslâm'dan başka bir din ararsa, (o din) ondan asla kabul edilmiyecek ve o, ahirette kaybedenlerden olacaktır.“ (ÂI-i İmran Sûresi, 85)

 

Dinin muhtevası:

 

Dinin muhtevası dörttür: İman mevzuu, ibadet mevzuu, muamelât mevzuu (yani günlük işler, devlet ve siyaset mevzuu), ceza mevzuu.

Dini meydana getiren işte bu dört rükündür.

Rükün demek, bütünü meydana getiren parçalar demektir. Namazın rükünleri; ayakta durmak, Kur'ân okumak, rükû ve secdeye varmak ve saire. Bunlardan biri olmadan, mesela secde olmadan namaz olur mu? Bir binanın rükünleri dört duvar ile tavan ve tabandır. Bunlardan biri olmadan bina olur mu?

Dinin iman ve ibadet bölümü olmazsa veya bunlar kaldırılırsa din olur mu? Olmaz değil mi?

Keza; devlet ve siyaset (ki dünya işlerinden ibarettir) dinden çıkarılırsa din olur mu?..

 

Hayatın manası:

 

Hayatın manası, yukarıda da söylediğimiz gibi ubudiyettir. Yani insanın Rabb'isine kul olması ve her emrinde O'na teslim olmasıdır. Bu itibarladır ki, müslümanın her türlü söz, fiil ve hareketi izne bağlıdır, hesabı vardır...

Yani din; vicdanlarda, camilerde olup biten değildir. Aynı zamanda insan hayatını kapsamış, dünya işleriyle de sıkı sıkıya haşır ve neşir olmuştur.

Daha açık bir ifade ile; İslâm hem dindir, hem devlettir, hem ibadettir, hem siyasettir. Kur’ân’da öyle hükümler var ki, onları yerine getirme devlet gücüne bağlıdır ve bu kaideye bağlanır:

“Bir vacibin yerine getirilmesinin bağlı bulunduğu şey de vacibtir!” Kur’ân’ın bazı hükümlerini yerine getirmek farz olduğuna ve o farzları yerine getirmek ise devlet gücüne bağlı olduğuna göre devlet farzdır, devletin İslâm devleti olması farzdır.

Meseleye bir de şu yönden yaklaşalım: Kalp iman görevini, beden ibadet görevini hep Allah adına ve O’nun emir ve talimatına göre yapacaktır. Devlet ve siyasetle ilgili görevlerini de yine hep Allah adına yapacak, emir ve talimatı hep Kur’ân’dan alacaktır. Kur’ân öyle bir Kitap’tır ki, sinesinde bunlardan her birine yer vermiştir. Yani Kur’ân, bir ibadet Kitab’ı olduğu kadar da bir siyaset, bir devlet ve bir kanun Kitab’ıdır ve bir anayasadır. Kur’ân birçok ayetlerinde buna işaret etmiştir:

1- „Doğru yolu gösterme elbette bize aittir. Dünya da elbet bizimdir, ahiret de.“ (Leyl Sûresi, 12-13)

2- „Biz Kur'ân'da hiçbir şeyi noksan bırakmadık.“ (En’am Sûresi, 38)

3- „Sana bu Kitab'ı, her şeyi açıklayan, müslümanlara yol gösterici rahmet ve müjde olarak indirdik.“ (Nahl Sûresi, 89)

4- „Biz sana Kitab'ı hak ile indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği biçimde hüküm veresin!“ (Nisa Sûresi, 105)

 

Hâkimiyyet:

 

İnsanlık medeniyeti; kâmil (mükemmel) bir hürriyet, gerçek bir adalet ister. Beşerî hâkimiyyetin meydana getirdiği toplumlarda kâmil bir medeniyyetten söz etmek mümkün değildir. Kanun koyanlar “Rabb“, itaat edenler de “Kul“ olmuş olurlar.

İnsanın kafasına ve gönlüne hükmeden Allahü Azimüşşan,onun devlet ve siyaset hayatına da elbette hükmedecektir. Kanun koyma yetkisi Allah'a aittir. Yani “Hâkimiyyet kayıtsız şartsız Allah'a aittir!“ Milletin değildir. Hâkimiyyet hakkını Allah'tan başkasına tanıma şirktir, putperestliktir.

Kur’ân'dan birkaç ayet:

1- „Hüküm verme (hüküm koyma) O'na mahsustur. O, kendisinden başkasına ibadet etmemenizi (kul olmamanızı) emretmiştir. Doğru din ise işte budur.“ (Yusuf Sûresi, 40)

Bu ayette hüküm koyma ile ibadet olunma birbirine bağlıdır. Yani kanun koyucusuna uyma demek, ona ibadet etme demektir. Ayrıca şu da var: Kanun yapanlar da onlara itaat edenler de doğru bir din üzerinde değildir, demektir.

2- „Bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüz zaman, onu Allah ve Resûlü'ne götürün! Eğer Allah'a ve ahirete inanıyorsanız, hayırlısı da güzeli de budur.“ (Nisa Sûresi, 59)

3- „Herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz, onun hükmü Allah'a aittir.“ (Şûrâ Sûresi, 10)

Görüldüğü üzere ihtilaf ve davaları halletmenin mercii ve mahkemesi, hüküm ve kararı Allah'a aittir, şeriat mahkemesine aittir.

Ve bu, bir iman meselesidir. Gerçek mü'min tağutun mahkemesine gidemez. Nisa suresinin 60. ayeti bunu açıkca ifade etmektedir.

Gerçek müslüman bilir ve inanır ki, Allah'tan daha bilgili, koyduğu kanundan daha güzel bir kanun yoktur. Kur'ân şöyle der:

„De ki, Allah mı daha çok bilir, yoksa siz mi?“ (Bakara Sûresi, 140)

„Hüküm verme (kanun koyma) yönünden Allah'tan daha güzel kim vardır?“ (Mâide Sûresi, 50)

 

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) -Rh.a.-

 

Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn