Hutbemizin mevzuu: İslam'ı tebliğdir (1)

CUMA HUTBESİ

07-06-2013

Muhterem müslümanlar!

Bu hutbede sizlere tebliğ edeceğimiz meselelerden bir kısmını öz olarak cümleler halinde söyleyeceğim:

1- Hak yol Islam'dır.

2- Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır.

3- Islam dini bir bütündür; parçalanamaz.

4- Devlet de Islam dininin bölünmez bir parçasıdır.

5- Islam'da namaz ve oruç gibi ibadetler ne ise devlette odur.

6- Islam'da siyaset vardır; Hatta Islam dini siyasetin tâ kendisidir.

7- Islam dini hem hükümdür, hem metoddur.

8- Şeriat demek; din demektir, Kur'an demektir, Islam demektir.

9- Hilâfet demek; Islam devletinin en yüksek makamı demektir.

10- Halife ise, Islam devlet reisi demektir.

11- Hakimiyeti Allah'tan başkasına tanımak şirktir.

12- Kanun yapmaya kalkan kimse kendisini put ilan etmiştir.

13- Günümüzüm putları; arkasına sığınılan bir heykel, bir şahıs veya bir sistemdir.

14- Bir memleketin, bir milletin putu, şeriat'ı kaldırıp onun yerine kanun yapan veya yaptıran kimselerdir.

15- Komünizm, kapitalizm, sosyalizm, liberalizm, kemalizm, demokratik sağ veya sol, laisizm gibi Islam'a ters düşen düzen, ne kadar sistem ve izm varsa onların hepsi puttur.

16- Demokratik düzen Islam dini ile bağdaşmaz.

17- Islam dini aynı zamanda bir dünya nizamıdır.

18- Tevhid, Yani Allah'ın birliği inancı dinin temelidir.

19- Tevhid demek, her işi şeriat'a göre yapmak demektir.

20- Laik düzen küfür ve kâfir düzenidir.

21- Müslümanların anayasası Kur'an'dır.

22- Bir damla necis bir kazan suyun murdar ettiği gibi, Allah'ın nizamından başka bir nizam tanımak da dini yıkar, berbat eder.

23- Bir kimse hem muvahhid hem müşrik olamaz.

24- Işlerinin bir kısmını Allah nizamına göre, bir kısmını da put nizamına göre yürüten kimse yine putperesttir.

25- Kâfirleri dost edinenler onlardandır.

26 -Mü'minlerin dostu Allah'tır, Peygamberi'dir ve namaz kılan ve zekât veren mü'minlerdir.

27- Namazı veya zekâtı dinden ayırmak nasıl putperestlik ise, devleti de dinden ayırmak putperestliktir.

28- Namazı, orucu kaldırmak nasıl şirk ise, şeriat'ı kaldırmak da aynı şekilde şirktir ve kâfirliktir.

29- Namazı kaldıran nasıl kâfir olursa, içki veya faiz yasağını kaldıran da öylece kâfir olur.

30- Namazı hor görmek nasıl kâfirlik ise, başörtüsünü hor görmek de öylece kâfirliktir.

31- Allah'ın indirdiği ayetlerle hükmetmeyenler kâfirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır.

32- Bütün bu saydıklarımızı cemaata söylemeyen; caminin kürsü ve minberinin gündemine getirmeyen hocalar mel'undur.

33- Mel'un olan bir hocanın arkasında namaz olmaz.

34- Bir hocanın la'netten, yani mel'un olmaktan kurtulmasının tek yolu vardır: O da tevbe, ıslah ve kelleyi koltuğa alarak bugüne kadar söylemediklerini her fırsatta açık açık söylemek, diliyle, kalemiyle cemaata anlatmaktır.

35- Küfür anayasasına oy verenlerin tevbelerine gelince: O anayasayı da onu yapanları da reddedip buğz edecek, onlardan nefret edecek, onları düşman bilecek ve bunları da açık açık söyleyecektir.

Işte muhterem kardeşlerim!

Bunları cümle cümle ezberleyeceksiniz, çocuklarınıza ezberleteceksiniz, her yerde ve her fırsat buldukça bunları söyleyeceksiniz. Bunlar, Islam'ı tanıtan, Islam'ı ifade eden ve özellikle Islam'ın devletini ortaya koyan şiarlardır, ifadelerdir.

Tebliğ cemaatının tebliğ edecekleri cümleler işte bunlardır. Esasen her müslüman tebliğcidir. Bilebildiği kadar tebliğ edecektir ve bu aynı zamanda emr-i mâruf ve nehy-i anil münkerdir ve farzdır. Bunları tebliğ edip etmediğinden ahirette sorulacaktır.

Diğer Yazıları