Mühim Uyarılar ve Tembihler: Sakın Ümitsizliğe Düşmeyin!

Genel Yayın Müdürlüğü

07-06-2013

Mevlâ?mızın lütuf ve inayetiyle şu anda ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesi aracılığıyla tüm dünya insanlığına sesleniyor ve diyoruz ki; İstikbal İslam?ındır, ne pahasına olursa olsun Dava?mızdan vazgeçmeyeceğiz, Cihan Şümûl Hilâfet?i yeryüzüne hâkim kılmak için elimizden geldiği kadar ve hatta son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Hiç bir güç ve hiç bir ordu bizi bu gaye için çalışmaktan alıkoyamaz!

Yine bu vesîle ile tüm Dava kardeşlerimize sesleniyor ve diyoruz ki; Sakın ümitsizliğe düşmeyin! Dava?nıza, Şeriat?ınıza, Kitab?ınıza, Peygamber?inize ve nihayet ihyası ve ilanı yapılan Cihan Şümûl Hilâfet Devleti?ne sahip çıkın ve şu gerçeği hiçbir zaman aklınızın ucundan çıkarmayın; "İslam Devlet?i varsa onu korumak, yoksa onu kurmak erkek kadın bütün müslümanlara farz-ı ayındır!"

Elhamdülillah; Merhum Emîr?ül Mü?minîn ve Halîfet?ül Müslimîn Cemaleddin Hocaoğlu (Allah kendisinden razı olsun) Hilâfet?i ilan etti, tekrar dünyanın gündemine getirdi, İslam Dava?sı için mücadele etti ve o yolda Hakk?ın rahmetine kavuştu. Arkasından ihyası ve ilanı yapılan Cihan Şümûl Hilâfet Devleti?ni bütün müslümanlara emanet bıraktı. Bu emanete ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız, bu emaneti başta Anadolu toprakları olmak üzere tüm dünyaya hâkim kılmaya çalışacağız, bu bütün müslümanların boynunun borcudur!

İslam hakimiyyetine yani Cihan Şümûl Hilâfet?in yeryüzüne hükmetmesine en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda yaşıyoruz, İslam âlemi Hilâfet?e hasret, İslam âlemi paramparça, İslam âlemi öksüz, İslam âlemi gözü yaşlı!... Bu zilletten kurtuluşun tek çaresi: Hilâfet!

İslam âlemi fethe muhtaç, Kutsal topraklar fethe muhtaç,  Mekke Medine fethe muhtaç, Kudüs fethe muhtaç, Irak, Afganistan, Keşmir, Çeçenistan ve nihayet bütün İslam âlemi fethe muhtaç!...

21. yüzyılda dünya dinler savaşına sahne oluyor, İslam dini ve müslümanlar dünya haritasından silinmek isteniyor, yok edilmek isteniyor. İslamsız ve müslümansız bir dünya için küfür âlemi ittifak etmiş, güçlerini birleştirmiş, ordularını seferber etmiş ve bütün maddî imkânlarını o yolda harcıyor! Yaşadığımız asır küfrün lehine çalışıyor gibi gözükse de asla öyle değil! Cenâb-ı Hakk küfür âlemine mühlet veriyor, işte ayet-i celîle:

?Küfredenler asla sanmasınlar ki, onlara mühlet verişimiz onların nefisleri için bir hayırdır. Biz onlara mühlet veriyoruz ki günahlarını arttırsınlar. Ve onlar için zillet verici bir azap vardır!? (Âl-i İmran, 178)

İslam âleminde katledilen bir müslümana mukabil, batı dünyasında bir gayr-i müslim İslam?ı seçiyor ve müslüman oluyor, her şeyde bir hayır vardır! Batı milletlerinde İslam?ı seçip müslüman olanların sayısı gün geçtikçe artıyor hem de hayret verici bir hızla artıyor! Cenâb-ı Hakk bir taraftan küfre mühlet verirken, öbür taraftan şu anda küfrün hükmettiği topraklara hâkim olacak olan müslünanların sayısını çoğaltıyor, zaman gelecek o topraklar küffara dar gelecek ve o toprakların varisleri Rabb?imizin Enbiya Suresi?nde müjdelediği "Salih Kullar" olacaktır!

İşte ayet-i celîle:

"Yemin olsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmıştık ki, ?Yeryüzüne mutlaka salih kullarım varis olacak!? (galibiyyet ve hakimiyyet mü?min ve mücahidlerin eline geçecek)tir!" (Enbiya, 105)

Ve bir hadis-i şerif?te Resulullah (s.a.v.) Efendimiz bizi şöyle müjdelemekte:

"Gerçekten Allah, benim için yeri topladı da (gözümün önüne serdi de) onun doğusunu ve batısını gördüm. Muhakkak ki, ümmetimin mülkü (hakimiyyeti) bana gösterilene (yani arzın doğusu ve batısına) ulaşacaktır!" (Müslim, Fiten)

Küfür âlemi ne kadar zalim olsa da, ne kadar zulüm yapsa da İslam?ın nurunu söndüremeyecektir, İslam?ın tekrar yeryüzüne hâkim olmasına engel olamayacaktır!

Allahu Azimüşşan şöyle buyurur: "Resulü?nü hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Öyle ki; müşrikler hoşlanmasalar da onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır!" (Saff, 9)

 

Değerli Dava Kardeşlerim!

Küfür ittifakla İslam?ı yok etmek için ellerinden geleni ardlarına koymazken, bizler de müslüman olarak Cenâb-ı Hakk?ın şu emriyle muhatap olduğumuzu asla unutmayalım:

 "(Yeryüzünde) fitne kalmayıp din (hakimiyyet) tamamıyla Allah için oluncaya kadar onlarla (Allah'a kulluktan alıkoyan ve Allah yolundan saptıran o kâfirlerle) savaşın!" (Enfal, 39)

Zaten müslümanın tek hedefi ve ideali vardır, o da: İslam?ı yeryüzüne hâkim kılmak!

Merhum Şehid Seyyid Kutub diyor ki: "Yeryüzüne hükmetmeyen İslam, İslam değildir! İslam?ı yeryüzüne hükmettirmeye çalışmayan müslüman da müslüman değildir!" Çok veciz bir söz! Ama gerçek!

Peki İslam?ı yeryüzüne hâkim kılmanın metodu, formülü ve yolu nedir, nasıl olacak?

Bu sualin cevabını da Merhum Halîfet?ül Müslimîn Cemaleddin Hocaoğlu?ndan dinleyelim: Medrese, Tekke ve Kışla!

 

Evet, Şeriat?ı Kanun, İslam?ı Devlet yapmanın formülü üç maddeden oluşuyor:

1-     Medrese,

2-     Tekke,

3-     Kışla!

 

İslam?ın Devleti?ne giden yol işte bu üç merhaleden geçecek!

Medrese?de ilim öğrenilecek, hem dünya ilmi hem de ahiret ilmi, hem siyaset ilmi hem de fıkıh ilmi. Kısacası dünyayı İslam?ın kanunlarıyla idare etmek isteyenler İslam Hukuku?nu çok iyi bilecek! Kur?an kanunlarıyla bir devlet ve üstelik Cihan Şümûl bir devlet nasıl idare edilir, bunlar hep medrese?de öğrenilecek!

Tekke?de, İslam Devleti?ni kurmak isteyenler Muttaki olmayı öğrenecek, nefisle cihadı öğrenecek, şeytanlarla savaşmayı öğrenecek, kısacası kurulacak İslam Devleti için manevî hazırlığını yapacak!

Kışla?da asker yetişecek, ölüme meydan okuyan erler ve yiğitler yetiştirilecek. Dava?sının tahakkuku için şehid olmayı cana minnet bilen mücahidler yetiştirilecek.

 

Aziz Dava Kardeşlerim!

Bizler sabırla, sebatla, azimle ve Dava şuûruyla çalışırsak, çabalarsak, Rabb?imizin yardımına layık olursak İslam âleminin hasretle beklediği Hilâfet?i yeryüzüne hâkim kılabiliriz. Onun için asla ümitsizliğe düşmeyelim ve Cenâb-ı Hakk?ın şu müjdeleyici ayetlerini hatırlayalım:

"Muhakkak ki, Allah kendisine (dinine) yardım edene yardım edecektir. Şüphe yok ki Allah güçlü olandır, Aziz olandır!" (Hac, 40)

"Ey iman edenler! Eğer Allah'a (dinine) yardım ederseniz, o size zafer verir ve ayaklarınızı sağlamlaştırır!"
(Kıtal, 7)

"Mü?minlere yardım etmek üzerimize bir hak (vecibe) oldu!"
(Rum, 47)

"Ve galip gelecek olanlar, mutlaka bizim ordumuzdur!" (Saffat, 173)

Son olarak, Hilâfet?in tekrar yeryüzüne hâkim olacağını müjdeleyen hadis-i şerif?i hatırlatalım ve bu hareketi durdurmaya çalışan İslam düşmanlarının çabalarının boşa çıkacağını iyi bilelim:

"Sizde Peygamberlik dönemi Allah'ın dilediği kadar devam edecek, sonra Allah, onu bitirmeyi dileyince sona erdirecek. Daha sonra Peygamberlik metodu üzere Hilâfet olacaktır. Hilâfet?te Allah'ın dilediği kadar devam edecek sonra Allah onu bitirmeyi dilediğinde onu da bitirecektir. Daha sonra ısırıcı (iktidara dişlerini bir şey üzerine kenetleyip tutarcasına sarılan, insanları hayvanlar gibi ısıran) krallık olacaktır. O da Allah'ın dilediği kadar kalacak, daha sonra onun da sona ermesini Allah dileyince onu da kaldıracaktır. Bundan sonra ise zorba iktidar olacak, Allah'ın dilediği kadar kalacak, sonra Allah, onu da gidermeyi dileyince onu da giderecektir. Daha sonra ise tekrar Peygamberlik metodu üzerine Hilâfet olacaktır!" Resulullah bunu söyledikten sonra susmuştur.( Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir.)

 

Yeryüzünde İslam?dan başka hakimiyyet kalmayacaktır!

Amerika da dize gelecek, İsrail de!..

Türkiye?deki Kemalist Rejim de yıkılacak!.. İslam âlemine tahakküm eden diğer kukla rejimler de!..

Dünyanın Batısı da Doğusu da İslam?a teslim olacak!..

 

Uyarılar ve Tembihler:

-         Sakın ümitsizliğe düşmeyin, daima ümitvar olunuz çünkü İstikbal İslam?ındır! İslam?da ümit kesmek yok, çalışmak var! Ümitsizlik kâfirlerin vasıflarındandır, Rabb?imiz şöyle buyurur: "Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin! Çünkü Allah'ın lütfundan ancak kâfirler topluluğu ümit keser!" (Yusuf, 87)

-         Hareketimiz?in Temel Prensipleri?nden asla taviz vermeyin! Prensipleri olmayan bir cemaatin hedefe ulaşması mümkün olmadığı gibi, Prensipleri olup da onlardan taviz verenler hedeflerine hiç ulaşamazlar!

-         Dava?mızın tahakkuku için gerekli maddî imkânları sağlayın! Allah yolunda malınızı infak edin ki, Allah da size infak etsin, malınızı bereketlendirsin! Mülk Allah?ındır, elimizde bulunan malların ve nimetlerin Cenâb-ı Hakk?ın bize verdiği birer emanet olduğunu untutmayalım!

-         Emir Komuta zincirine riayet edin, üstlerinize (emirlerinize) itaat edin! Ve unutmayın ki, Emire itaat Resulullah?a itaattir, Resulullah?a itaat Allahu Azimüşşan?a itaattir. Emire isyan Resulullah?a isyandır, Resulullah?a isyan Cenâb-ı Hakk?a isyandır. Allah (c.c.) muhafaza buyursun!

-         Sizler doğru ve salih insanlar olun ki, idarecileriniz de doğru ve salih kişiler olsun! Bu mevzuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Siz nasıl olursanız öyle idare olunursunuz!"

-         Cemaat?ten ayrılmayın! Resulullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurur: "Cemaat rahmettir, fırka (ayrılık) ise azaptır!" Onun için sürüden ayrılanı kurt kapar!

-         Bir an bile iyiliği emredip kötülükten men etmeyi terk etmeyin! Hareketimizin bir Tebliğ Hareketi olduğunu hatırlayın! Acı da olsa Hakk?ı söyleyin, ama kırmadan ve ürkütmeden. Unutmayın ki "Dost acı söyler!"

-         İnternet Sitemizi tanıdıklarınıza ve yakınlarınıza tanıtın, onlar da tanıdıklarına ve yakınlarına tanıtsın! Sitemizde yayınlanan Merhum Halîfet?ül Müslimîn Cemaleddin Hocaoğlu?nun vaaz ve sohbetlerini dinleyin ve dinletin. Yazılarını okuyun ve okutun! En azından bu çalışmayı yapın!

-         Haberleri kaynağından alın! Bundan sonra bizi iyi takip edin!..

-         Sabırlı olun!

-         Sebat edin!

-         Söz birliği ve gönül birliği edin!

-         Allah?a tevekkül edin!

-         Dua edin!

Son sözümüz ve duamız anayasamız ve rehberimiz olan Kur?an-ı Kerim?den olsun:

"Rabb?imiz, üzerimize bol bol sabır dök, ayaklarımıza kuvvet ver ve bizi kâfirler topluluğu üzerine muzaffer kıl!" (Bakara, 250)

 

ilimdiyari.com Genel Yayın Müdürlüğü

 

Diğer Yazıları